Els Discursos Sobre El Gènere En Educació Secundària

A partir duna serie dentrevistes en profunditat realitzades amb professorat dEducacio Secundaria, es poden identificar algunes de les creences, i en ocasions prejudicis, respecte al genere que emergeixen a traves dels discursos. Com que el sistema de representacions de professores i professors, que forma part del curriculum ocult, te repercussions en les percepcions de noies i nois durant la seva escolaritzacio, es produeix una influencia que pot incidir en ambits diversos com ara la relacio amb els propis continguts de les disciplines academiques, leleccio destudis i professions, les relacions interpersonals i fins i tot, la construccio de les identitats i els rols de genere. Aquest primer estadi danalisi i reflexio sobre els estereotips interioritzats resulta necessari per prendre consciencia de les propies actuacions i avancar cap al ple desenvolupament de la coeducacio.