Estadística Bàsica

Sinopsis del libro

libro Estadística Bàsica

Aquests apunts estan pensats per als alumnes de l’assignatura d’Estadística de l’enginyeria d’Informàtica de Sistemes. Tanmateix poden ser útils per a qualsevol estudiant que cursi una assignatura d’Estadística bàsica de qualsevol titulació científico-tècnica. Per a seguir el curs només calen els coneixements matemàtics corresponents al batxillerat científic. Als apunts es desenvolupen quatre grans blocs: l’estadística descriptiva, el càlcul de probabilitats, la inferència estadística i el model lineal. En el primer bloc s’aprèn a resumir la informació de grans conjunts de dades. Al càlcul de probabilitats s’estudia la noció d’espai de probabilitat, es treballa amb variables aleatòries i s’acaba amb una versió del teorema del límit central. En l’estadística inferencial veurem l’estimació puntual, l’estimació per intervals de confiança i diferents tests d’hipòtesis. Finalment en el darrer bloc s’estudia el model de regressió lineal simple.

Ficha del Libro

Número de páginas: 117

Autor: Carles Rovira Escofet

Tamaño: 1.60 - 2.40 MB

Descargas: 989

Opciones de descarga disponibles

Si te apetece puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos una lista de posibilidades de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.7

54 valoraciones en total